Велинград - online - ГЛЕДНИ ТОЧКИ: Каква е вредата от рудодобива в община Велинград 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

ГЛЕДНИ ТОЧКИ: Каква е вредата от рудодобива в община Велинград
Публикувано 2016-01-19 09:46:44 от Темпо

“Ресурс 1” АД - Пловдив придобива удостоверение за търговско откритие № 0293 от 22.08.2008 г., издадено от МОСВ за находище “Грънчарица център”, с което е обявен пряко за концесионер за добив на полезни изкопаеми. По този начин без търг те получават концесия с договор от 16.07.2009 г. от правителството на тройната коалиция - това е последното заседание на Министерския съвет. Концесията е за срок от 30 г. с опция за още 15 г. за добив на многометална руда.

“Необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение (ИП) се обуславя както от икономическата, така и от обществено-социалната целесъобразност за развитие на района на община Велинград”.
Ето така пловдивското юридическо лице се грижи за икономическото и обществено-социално положение в община Велинград. Първоначално ИП предвижда обогатителна фабрика за флотация на волфрамова руда и прилежащите към нея хвосторанилище за флотационния отпадък на площ 550 дка и депо за пиритен отпадък (“Пиритният отпадък е от категорията на опасните отпадъци”) - 30 дка. Хвостохранилището е утайник. В него постъпва шлам от течност и ситно смляна минерална нерудна маса, която като по-тежка се утаява на дъното, а течната фракция прелива през преливника на стената и се влива в река Грънчарица, ляв приток на река Банска Бистрица, която е приток на река Чепинска. Така концесионерът вижда “обществено-социалната целесъобразност”. Ще унищожат необратимо 550+30 дка и с преливащата течност ще замърсят реката. Това не е “целесъобразност”, а алчност и цинизъм. РИОСВ вижда в това “обременена с екологично неблагоприятни за района производствени звена” и отказва съгласуването на ИП.
“Ресурс 1” е принудено да актуализира цялостния проект от м. април 2014 г. Актуализираният проект “ще сведе до минимум евентуалната потенциална опасност”. Значи потенциална опасност има! Колко е този минимум само един Господ знае.
Тази “потенциална опасност” се намира близо до Велинград. Според ИП находище “Грънчарица център” е на 18 км по въздушна линия югозападно от Велинград. На друго място в ИП пише “около 18 км”.
В доклада по ОВОС (ДОВОС) допълнение I от август 2014 г. на стр. 13 на карта на района с местоположение на бъдещата площадка “Грънчарица център” са дадени Велинград и рудникът. Измерено по карта по въздушен път е 12 км. Помолих приятел геодезист да ми даде разстоянието от моста на Клептуза до рудника. По координатна система е 11 970 м. Същото разстояние получихме с GPS. Приемаме, че това е 12 000 метра, измерени от 3 независими източника. Видима е разликата между 12 и 18 километра. Концесионерът нарочно увеличава разстоянието с 50%. Този умисъл е лъжа!
Концесионерът получава площадка за добив на многометална руда с площ 5603 дка. Тази площ е с различни собственици и с различни фондове. Общото е следното: Закон за подземните богатства, чл. 75. - Принудително отчуждаване на частните имоти. Плащането е по пазарните цени за района. Който не е съгласен, ще решава казуса в съда.
Говори се за производствена програма от 285 600 тона многометална руда годишно, като се работи само в делнични дни. Превозването на рудата ще става с камиони с товароносимост от 20 тона. На база на работни дни за 2015 г. се получава ето тази транспортна истина. Работните дни са 264. На работен ден се превозва 1161 тона руда. Това са 58 броя самосвали пълни и толкова празни. Например през декември сутрин в 7 часа е още тъмно, а в 17 часа е вече тъмно. С отчитане на задължителното обедно прекъсване остават само 8 часа за движение на камионите. Ще се вози само в светлата част на деня, без времето от 14 до 16 часа. За 8 часа по трасето ще преминават 116 камиона, тоест на всеки 4 мин. 30 сек.
На седмица са необходими 9 тона взривни вещества. По трасето те ще се превозват от специализирани камиони. С това пътната обстановка ще се усложни още повече.
Ежегодно ще се отделя 54 400 тона стерилна скална маса или по-просто - баластра. Тя ще се депонира на терен от 138 дка. Терен завинаги съсипан и загубен! Тази баластра ще се превозва до депо с 20-тонни самосвали, ще се натрошава до размер 25 мм от мобилни трошачки. На могила с височина 35 м. ще се пробутва от булдозери.
Любопитен съм как ще се чувстват горските животни на територията на могилата. Нека еколозите се изкажат.
“Почвите в района на обхвата на производствените площадки и депото за нерудни изкопаеми ще бъдат унищожени... Въздействието върху геоложката основа се смята и оценява като пряко отрицателно и необратимо. Пряко въздействие се очаква по време на изпълнението на строителните работи, като наличните животни ще бъдат обезпокоени (за някои и евентуално летален край)... Ще бъдат нанесени определени щети на флората и фауната.”
Ще умират животни!
Рудникът ще се проветрява от капитална вентилационна система.
“По отношение на емисиите от прах, на този предварителен етап не разполагаме с данни канкретно за бъдещия рудник “Грънчарица център”. Такива ще бъдат получени от измервания след пускане на рудника в експлоатация.”
Пускаме рудникът да работи и после ще нагодим данните. Ами то мачът е свирен!
Излишните води (извън балансови) се заустват в коритото на река Грънчарица след прага (бента) на водохващането за събирателна деривация “Бистришка”. При силни дъждове и снеговалежи водата ще мие площадката и без пречистване ще тече по река Чепинска през Велинград. Нали това беше “обществено-социална целесъобразност за развитието на района на община Велинград”.
Депото за рудничния стерил ще е могила с височина от кота 1190 до кота 1225 м с ъгъл на откоса 15 градуса. На тази могила ще се депотира 1 690 220 куб.м. скална маса. Площадката е в непосредствена близост с терасата на река Грънчарица, която е във вододайната зона за питейно водоползване. Движението на водния поток е от юг на север, тоест от билото към река Грънчарица и следи наклона на терена. Съоръжението за депониране на минните отпадъци може да бъде източник на прахови емисии, а отмитите частици от водата ще се стекат по наклона. Тяхната посока е Велинград.
В статия във в. “Темпо” бр. 39/2015 г. инж. Георги Пиронков - металург, твърди, че смилането под земята елиминира праховите емисии. Проектът предвижда подземна камера, в която ще се монтира трошачка. Трошачка, а не мелница. Рудата ще се троши, а няма да се мели. Тук се вижда едно велико откритие: изместването на трошачката от повърхността под земята ще елиминира праховите емисии! Това ще рече, че с преместването на тежката машина материята прах изчезва. Велико! С този начин ще може да се елиминира материя. Нека тази постановка да се развие по подходящ начин и така светът ще получи уникална технология - изчезване на материя.
Действителността е друга. Трошенето в камерата под земята емитира прах. Замерванията ще покажат дали този прах е силикозоопасен. Този прах ще се изхвърля на повърхност от мощен вентилатор. Друг мощен вентилатор ще вентилира подземните изработки на рудника. От него ще се изхвърля в атмосферата рудничен прах с нано размери и отровни газове, получени при взривяване. Така околностите на рудника ще се замърсяват с прах и отровни газове. Това е смес от газове и прах, вредни за човека, животните, растенията и водите.
инж. Емил Вълков
(Текстовете в курсив са цитати от ДОВОС)

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води