Велинград - online - ГЛЕДНИ ТОЧКИ:Още въпроси преди крайното решение за волфрамовата мина” 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

ГЛЕДНИ ТОЧКИ:Още въпроси преди крайното решение за волфрамовата мина”
Публикувано 2016-07-26 10:59:30 от Темпо

На картата на България може да се прекара мисловна линия: с. Варвара, Минерални бани Варвара, с. Драгиново, Ракитово, кв. Каменица, кв. Лъджене, кв. Чепино, с. Баня (Гулийна баня), Добринище. На територията на всички изброени места блика минерална вода с различно висока температура и различно минерално съдържание. Тази вода извира от дълбочина 1500-200 метра, считано от кота терен. Велинград е с най-голям дебит на минерална вода в България.
По посочените от концесионера “Ресурс 1” количества е 114.94 л/сек. На второ място в България е с. Баня, община Разлог. Водата извира от хилядолетия и около изворите е оформяно заселването на местното население. В недрата на мисловната линия, която минава по масива на Западните Родопи, стават мощни термични процеси - недрата могат да се оприличат на един огромен бойлер. Този “бойлер” гравитачно се снабдява по пукнатини, жили и разломи със свежа вода. Загрятата вода се изхвърля на повърхността. Ако по някакъв начин се нарушат потоците на захранване и изхвърляне, горещо-водният поток с голямо налягане ще си намери нови пукнатини и разломи в планинския масив. Вследствие на високите температури в недрата при промяна на водните потоци могат да се появят разрушителни процеси и ще се измени структурата на масива.
Сбогом, минерална вода!
На тази мисловна линия се намира и карстовият извор Клептуза. Неговият дебит в зависимост от сезона е в количества от 550 до 1080 л/сек, с постоянна температура 8 градуса Целзий. На разстояние от 520 м по въздух се намират карстов и минерален извор. Ако не световен уникат, то със сигурност национален!
На трасето на тази линия се намира находище “Грънчарица-Център”. Там по концесия трябва да добиват “подземни богатства, метални полезни изкопаеми” (стр. 19, партира №Д-00538 в Национален концесионен регистър). Държавата дава концесия на “Ресурс-1” за добив на руда за период от 35 години. Концесионерът заявява, че ще добива годишно 285 600 тона руда. Заедно с баластрата, която се получава от минното строителство за 35 години, ще се получи обем 4 818 299 куб.м минерална маса, която ще се взриви и изнесе извън планинския масив. Справка: Хеопсовата пирамида има обем 2 060 000 куб.м, тоест

повече от две Хеопсови пирамиди.
За изпълнението на тази производствена програма ще се взриви 16 270 800 кг взривно вещество. В тази сметка не влиза количеството взривно вещество при масово взривяване на целиците. Аз съм работил и участвал при взривяването на целици два пъти - на 5000 кг и на 8000 кг. моментално взривяване. Мощен взрив, който разлюля планинския масив. От постепенното взривяване на посочените 16 270 800 кг ще се получи комулативен ефект.
При проучвателните сондирания на места се губи промивната вода и в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 2014 г. се прави заключението, че масивът е съставен от напукани скали, по които протича и се губи промивната вода. В хидрогеоложката част също се споменава за пукнатини в масива. Значи в природно напукания планински масив концесионерът ще взривява, за да откърти и натроши милиони кубици минерална маса посредством милиони килограми взривно вещество. Какво ще се получи в планинския масив никой не взема отношение?! Какво ще стане с подземните водни потоци? Очакваме експерти да кажат.
При взривяването на взривни вещества се отделят смъртоносни газове NO (азотен окис), NO2 (азотен двуокис), CO (въглероден окис). За 35-годишния период на концесията количеството на тези газове е около 16 милиарда литри. Кратка справка: концентрацията е смъртоносна: NO - 0.8%, NO2 - 0.02%, СО - 0.12%. При концентрация 0.16% смърт настъпва за 1-2 часа, 0.32% - 1 час, 0.64% - 20 мин., 1.28% - 1-3 мин. В ДОВОС 2016 - “Максималното замърсяване от вентилационната шахта, което би могло да окаже някакво въздействие върху растителността, ще се наблюдава до 256 м”. Това е 205 дка отровени разстояния и почви в дълбочина. Като прибавим 136 дка площ за депониране на стерила, сумарно се получават

341 дка завинаги унищожени площи. На рудничната площадка има още пътища, сгради, наземни съоръжения и др. - така площта ще стане около 500 дка.
Веднага цитирам Партида № Д-00538 в Националния концесионен регистър, т.е. концесията за “Грънчарица-център”: Чл. 6.2.1.2. “Прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие върху земните недра и околната среда”. Унищожаването на около 500 дка горски терен, взривяването на хиляди кубици подземни напукани масиви и промяната на движението на подземните водни потоци категорично не е “ограничаване на отрицателното въздействие”! Вредните последици ще са непоправими, а за водите катастрофални!
Велинград е СПА столица на Балканите. Започна процедура по удостояването на града за СПА столица на Европа, подкрепена на национално и европейско ниво.
На стр. 23 в ДОВОС 2016: “За фини праходи частици ще достигне ПДК на 251,26 м, а за NO2 - 255,54 м”. А ето какво пише в ДОВОС 2014: “По отношение на емисиите от прах (като ФПЧ) на този предварителен етап не разполагаме с данни конкретно за бъдещия рудник “Грънчарица-Център”. Такива ще бъдат получени от измервания след пускане на рудника в експлоатация”. Август 2014 не знаят, януари 2016 знаят! Не е взривена и една молекула взривно вещество, не е откършена и една минерална частица с размер нанометри и се “знае” на какво разстояние тази частица ще отлети. И колко е количеството им? Това е чиста стъкмистика, а дори лъжа!
ДОВОС 2016, стр. 19: “... се налага извозване средно на 1150 т руда на ден. При използване на авто-самосвали това прави дневно по 48 курса (или 96 курса в двете посоки пълен - празен)”. Самосвалите ще се товарят с 20 тона руда: 1150:20=57.5 курса или в двете посоки празен - пълен е 114 курса. Дали това е грешка от най-елементарна аритметика или лъжа?
ДОВОС 2016 е 133 страници. От стр. 25 до края на доклада е написано само да растителен и животински свят. За човека не е написана и една молекула мастило! Споменават се Подковонос - на Мехели, малък, голям, средиземноморски; Нощник - дългоух, остроух, дългопръст, трицветен и т.н.

А за човека нищо!
В Конституцията на Република България чл. 16 е казано: “Подземните богатства са изключителна държавна собственост. Трябва да се управляват в интерес на обществото.” Ние човеците сме обществото, а не знайните и незнайни растения и животни.
В ДОВОС 2014 се казва, че извънбалансовите води ще се отвеждат от рудничната площадка и по канал ще се заустват в река Грънчарица след бента на деривацията. Когато дойде голяма вода от силни дъждове и усилено снеготопене, ще бъде всичко измивано - включително повърхността на унищожените около 500 дка и по река Грънчарица ще се влее в река Чепинска за Велинград.

СПА столица с мътни производствени води - уникална комбинация.
Освен промишлените води през града ще преминават 20-тонни самосвали. Режимът на тяхното движение е само в светлата част на деня със задължително прекъсване от 14 до 16 часа. В почивните и празнични дни самосвалите не минават. В най-късите зимни дни, когато сутрин в 7 ч. е още тъмно, а в 17 ч. е вече тъмно,

на всеки 5 минути ще минава самосвал.
А в най-дългите летни дни на всеки 7 минути.
В докладите 2014 и 2016 на нито едно място не се споменава за обрушването на повърхността на планинския масив. Такова обрушване има в Рудозем, около Ерма река е изселено. Това също е предмет на експертна оценка. Реално има ситуации, при които ще има срутвания. След изземването на хилядите кубици руда ще останат големи празни пространствна, в които скалният натиск няма да се управлява.
И накрая за най-голямата лъжа. Дори това е умишлено създаване на документ с невярно съдържание. Във всички текстове в докладите е написано, че разстоянието от рудника до Велинград по въздушна линия е 18 километра.
Цитирам Закон за подземните богатства, чл. 21: “Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, поражда права за концесия и заявлението за регистриране съдържа:
1. Описание на месторождението на откритието. 2. Координати на крайните и характерни точки на площта, вкючваща откритието.”
От тук следва, че “Ресурс-1” АД е дало “крайните и характерни точки” на държавния орган, който подготвя концесията. В партида № Д-00538 в Националния концесионен регистър на стр. 21-23 са дадени координати на концесионната територия на находище “Грънчарица-Център”, координатна система от 23 координати по ХУ. От най-близката точка от тези 23 точки до Велинград и последните къщи от кв. Чепино (ул. “Еделвайс”, ул. “Христо Ясенов”, ул. “Братя Маврикови”) по посока на рудника с помощта на лицензиран геодезист направихме точни геодезични операции. От компюърните данни на координатна система получихме точно геодезично измерване по права линия: 8657 метра! В докладите август 2014 и януари 2016 в текстовете навсякъде това разстояние по права линия е 18 километра. Лъжа ли е, грешка ли е? Умисъл ли е? Нека РИОСВ - Пазарджик да уточни тази

скандална разлика - повече от два пъти. Така ще се прецизира крайното решение за бъдещето на рудник “Грънчарица-Център”. инж. Емил Вълков

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води