Велинград - online - За удобен и привлекателен Велинград 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

За удобен и привлекателен Велинград
Публикувано 2012-07-10 09:17:36 от темпо

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Велинград е изключително важен инструмент за осигуряване на безвъзмездно европейско финансиране за трите вида градски зони, които подлежат на планиране:
* зона с преобладаващ социален характер
* зона с потенциал за икономическо развитие
* зона за публични функции.

Обектите и дейностите по този план ще бъдат финансирани целево в периода 2014-2020 г. В този смисъл прецизното планиране, широкото обществено обсъждане и подробно изготвеният бизнес план за реализация на зоните от ИПГВР ще бъдат катализатор за трайно подобряване на материалното, икономическото, социалното и екологичното положение на Велинград. Целта на интегрирания план е да подпомогне осъществяването на визията за развитието на града чрез реализация на проекти в градски територии и подсистеми в неудовлетворително състояние и тежки проблеми, с негативни тенденции в развитието и с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС. Стратегията на плана ще определя начина, по който в рамките на общата визия за развитието на Велинград ще се преодолеят несъответствията и изоставането на градски територии и подсистеми, включително такива със социални и технически проблеми, или ще се реализират ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия.
Колективът на консорциум “Таун план” подготвя проектно предложение, преназначено да идентифицира градски територии и подсистеми, които принципно отговарят на критериите за определяне на зони за въздействие и ще бъдат обект на подробно проучване и евентуално разработване на проекти в рамките на ИПГВР на Велинград. Предстои общественото обсъждане във Велинград на предложението на зоните за въздействие от страна на консорциума през м. септември т. г.
Паралелно с предстоящото изготвяне на интегрирания план за възстановяване и развитие за три зони на Велинград предстои и одобрението на окончателния нов Общ устройствен план (ОУП) на цялата община Велинград с перспективен срок от 15-20 години, разработен от “Национален център за териториално развитие” ЕАД с ръководител арх. Ира Кънева. Важно е да се знае, че двете проектни разработки взаимно се допълват. До момента община Велинград не разполага с ОУП, което затрудняваше реализацията на инвестиционните интереси към региона. Целта на ОУП е създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие на общината (вкл. на общинския център Велинград), също да уточни и бъдещото развитие като посока, площи, зониране, включване на нови терени в регулацията на жилищните територии и разширение на строителните граници на Велинград и предлагане на земеделски територии с допустима промяна на предназначението, обособяване и запазване на природозащитени територии (“Клептуза” и др.), нови устройствени площи за спорт и развлечения и рекреационни дейности.
Съгласно ОУП проблемите във В и К мрежата на трите квартала на града са амортизацията на водоснабдителната мрежа (наложителна е подмяна на използваните азбестови тръби с нови тръби от полиетилен - висока плътност), амортизирана и с изчерпан капацитет канализационна мрежа. За цялостното изграждане на канализационната мрежа на града са необходими реконструкцията и разширението й, в т.ч. общ събирателен колектор до мястото на бъдеща ГПСОВ. Освен това предвижданата бъдещата урбанизация и развитието на хотелските центрове, на развлекателно-атракционната инфраструктура на нови територии изисква изграждането на допълнителни водоеми, а също и довеждащи и разпределителни водопроводи до тези територии, нови канализационни колектори, както и подобрена транспортен достъп и обслужване. Перспективното развитие на общината ще наложи изграждане на нови трафопостове и разширяване на мрежата СН в град Велинград.
На всички е известно също така лошото състояние на улични настилки, за което е нужно полагане на нови асфалтови и асфалто-бетонни настилки на обслужващите улици. Недостатъчно развита е развлекателно-атракционна инфраструктура и има нужда да се изградят модерни спортни бази за целогодишна експлоатация, както и спортни и атракционни обекти, напр., спортни площадки, тенис кортове, зимна ледена пързалка, аква парк, голф игрище, обособяване и изграждане на велоалеи и други.
Второкласният път II-84 преминава през Велинград и натоварва главната улична мрежа с нехарактерно движение от транзит и товарно движение. Перспективното развитие на града, а и на цялата община като туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи, както и нарасналата хотелската и лечебна база, ще доведат до увеличаване на транспортните потоци по трасетата на републиканската пътна мрежа на общината. Това налага изграждането на обходно трасе на Велинград, за да се изнесе от населеното място транзитното и товарно движение, което натоварва главната улична мрежа и замърсява околната среда. Новопроектираната с Общия устройствен план отсечка на бъдещия околовръстен път е скъсена с 15 км и няма да преминава през населени места: от Якоруда - кръстовището на Аврамови колиби, покрай Пашово, Цветино, през местността Кемера, покрай “Клептуза” ще се включи през промишлената зона в пътя за Пазарджик. Идеята е двата пътя от националната пътна мрежа да излязат от града в едно и също място.
Да се приеме съвременен пространствен модел за развитие на Велинград и да се формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация е задача не само на авторските колективи, разработващи плановете, не само на общинската администрация и на Общинския съвет, но и на всеки велинградчанин. Всяко лично мнение и конкретно предложение за определяне на зоните за въздействие е от значение за изпълнението на тази задача.
Михаил Алексиев, член на работната група

От редакцията: Готови сме да публикуваме мнения и предложения на граждани във връзка с бъдещия интегриран план за градско възстановяване и развитие на Велинград.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай