Велинград - online - ПРЯКА РЕЧ: Истината за Културния дом 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

ПРЯКА РЕЧ: Истината за Културния дом
Публикувано 2013-05-28 09:18:11 от Темпо

В предишния брой публикувахме отчет за работата на Инициативния комитет да спасяване на Културния дом във Велинград. Като продължение на темата публикуваме и текста, който е гласуван и приет на събрание на членовете на Инициативния комитет. Както и досега, редакцията е готова да представи и други гледни точки по проблема.


Драматичната история на Културния дом във Велинград започва през далечната 1986 г. с неговото изграждане. Строителството по обективни и субективни причини не успява да завърши до 1989 г., когато настъпва голямата промяна в обществения и политическия живот на България. От тогава до 2001 г. незавършеният Културен дом е последна грижа на общината и гражданите на Велинград и по тази причина се превръща в грозен паметник и неприютливо място.
На 23.01.2001 г. с Решение №9 ОбС - Велинград заявява своето желание Община Велинград да участва в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност без определен срок на действие, с предмет на действие “Ремонт, реконструкция и експлоатация на обект “Културен дом” - Велинград с дялово участие 25% от капитала на дружеството, като апортна вноска на посочения обект, актуван с Акт за частна общинска собственост №173/27.12.2000 г., оценен за 203 600 лева и представляващ 2 036 дяла. Останалите 75% от капитала на дружеството, представляващи 3 054 дяла на обща стойност 610 800 лева, се държат от другите съдружници в дружеството.
На 14.02.2003 г. във Велинград между кмета Цветан Дафов от една страна и Огнян Гложев и Веселин Грънчаров от друга страна е подписан договор за учредяване на търговско дружество “Хорос” ООД, вписано в Търговския регистър с Решение №435 от 5.03.2003 г. на ПОС. Основната цел за създаването на търговското дружество с общинско участие “Хорос” ООД е да се реализират инвестиционни намерения излагани от Огнян Гложев за “Реконструкцията на Културния дом”, съгласно представен от него архитектурен проект.
Следващите години от страна на съдружниците в дружество “Хорос” ООД не се предприемат никакви действия за постигане и реализиране на целите, заради които е създадено то. Дружеството не осъществява никаква дейност, не реализира печалби и не се разпределят дивиденти. Не се изпълняват задълженията на дружествения договор. Вместо това, с редица процедурни хватки, се извършват промени в регламента на дейността, седалището на управление и най-вече в капитала, който изкуствено се увеличава, като по този начин дяловете на община Велинград са стопени до минимум с цел тя да не влияе при вземане на решения, относно дружеството (извадка от правното заключение на юристкосула на Община Велинград).
През този период Община Велинград вместо да предприеме активни действия и да защити своя интерес, както и интереса на гражданите от Велинград, прави точно обратното:
1. Кметът на общината по това време Цветан Дафов, без да има правомощия, подписва на 01.07.2003 г. нов Дружествен договор, с който Община Велинград де факто не може да влияе при вземането на важните решения за политиката и съдбата на дружество “Хорос” ООД, т.е. предава интересите на общината.
2. ОбС - Велинград със свое Решение №153/08.07.2003 г. дава съгласие за частична промяна на плана за застрояване и за промяна отреждането на парцела от “За културен дом и изложбена зала” в ново отреждане “За хотел, ресторант, търговия и обществени дейности”. Това може би е била целта на “Хорос” ООД, а ОбС - Велинград и Община Велинград услужливо я обслужват.
3. През целия период от 08.07.2003 г. до 25.11.2004 г. ОбС - Велинград не упълномощава лице, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредбата за упражняване правата на Община Велинград върху общинската част от капитала на Търговското дружество “Хорос” ООД. По този начин умишлено лишава гражданите на Велинград от информация и контрол върху дейността на дружеството.
4. С Решение №361/25.11.2004 г. ОбС - Велинград упълномощава Атанаска Хрисчева да представлява общината в общото събрание на “Хорос” ООД, съгласно Търговския закон. Въпреки това обаче, тя не присъства на нито едно от проведените събрания. ОбС на Велинград не взема решения във връзка със защита на интересите на Община Велинград при провеждане на общи събрания на съдружниците на “Хорос” ООД и така възпрепятства участието на Атанаска Хрисчева в общото събрание, поради липсата на взето писмено съгласие.
Така се стига до продажбата на дружествените дялове на двамата съдружници Огнян Гложев и Веселин Грънчаров, които на 02.11.2004 г. чрез Договор за покупко-продажба продават своите дялове на “Евро холидейс корпорейшън” - Панама, представлявано от адв. Боряна Евгениева. Това дружество става новия съдружник на Община Велинград в “Хорос” ООД. Тогава за управител на дружеството е вписана Йорданка Рангелова.
С Решение №139/18.05.2005 г. ОбС - Велинград задължава Атанаска Хрисчева да представи отчет, относно изменението на капитала, актуалното състояние, регистрациите и пререгистрациите на “Хорос” ООД. Такъв отчет пред ОбС - Велинград не е представен. Може би целта е била да има пълно затъмнение и обществеността да не знае какво прави „Хорос” ООД и каква е крайната му цел?
Междувременно “Хорос” ООД е трансформиран в “Хорос” АД с Решение от 22.11.2005 г. на Софийския градски съд. Следва ново намаляване на капитала с Решение на общото събрание, проведено на 10.02.2006 г., на което отново няма представител на Община Велинград. Решението е обнародвано в ДВ бр. 22/14.03.2006 г. От публикуваното решение в ДВ на общото събрание на “Хорос”ООД е видно, че „имотът, общинска собственост, внесен в дружеството като апортна вноска е изключен от капитала на дружеството, който е намален със съответната на имота стойност. След изключването му от капитала Община Велинград възстановява собствеността си върху него! Следователно въпреки бездействието на ОбС при упражняване на правата на Общината в ТД, с освобождаването на имота от капитала му, той си я възвръща в патримониума на общината и тя като единствен собственик следва да упражнява правомощията си на такъв!” Това е цитат - заключение от Постановление на Окръжна прокуратура Пазарджик във връзка с досъдебно производство, образувано срещу Атанаска Хрисчева в качеството й на представител на Община Велинград в “Хорос” АД.
Вместо Община Велинград да влезе във владение и да се разпорежда с имота, който й принадлежи по закон и право, тя отново нехае или умишлено не предприема нищо. От това се възползва г-жа Йорданка Рангелова - изпълнителен директор на “Хорос” АД, която заедно с Огнян Гложев (бивш съдружник от “Хорос” ООД”) на 25.04.2006 г. продават на Милослав Станчов Цветков, пълномощник на “Съни холидейз” ООД, урегулиран поземлен имот от 7 286 кв.м. в парцел IX заедно с построената в УПИ ІX незавършена сграда за “Културен дом” с РЗП 2 130 кв.м. за сумата от 1 200 000 лева!!! Т.е. те продават нещо, което не е тяхно. Освен това в качеството си на какъв продавач се явява Огнян Гложев, който с договор за покупко-продажба от 02.11.2004 г. е продал своите дялове от “Хорос” ООД на “Евро холидейз корпорейшън”. Поставяме случая на вниманието на Прокуратурата и Съда! Сделката е узаконена в Районен съд Велинград с Нотариален акт № 196,т.II от 25.04.2006 г.
За тази покупко-продажба и за този нотариален акт Община Велинград не е уведомена и научава за него едва през 2011 г., когато е прието Решение №71/22.12.2012 г. за събарянето на Културния дом (видно от правния анализ, направен от юриста на Общината).
Така идваме до последното действие от сагата “Културен дом”. На 22.12.2012 г. от всичките 29 съветници в ОбС - Велинград, 28 гласуват единодушно за събарянето на Културния дом и само един се въздържа! Защо така единодушно гласуват искане, отправено от собственика на никому неизвестната фирма “Културен център” АД със седалище в Пловдив, за която не е ясно какво общо има с Културния дом на Велинград, който е собственост на Община Велинград, а е продаден от “Хорос” ООД на “Съни холидейз” ООД? Може би със събарянето на недовършения Културен дом искат да скрият нещо, което обществеността на Велинград не бива да узнае - или своето бездействие, или користните си действия, с цел лично облагодетелстване. Какво значение тук има някакъв си Културен дом - очевидно те нямат нужда от него!
В резултат на гореизложените факти и в изпълнение на Определение на Окръжната прокуратура Общинска администрация в лицето на кмета на Община Велинград следва веднага да издаде следните документи:
1. Акт за общинска собственост на незавършения Културен дом и земята, на която е застроен.
2. Искова молба до Окръжен съд Пазарджик за обявяване на Нотариалния акт №196 от 25.04.2006 г. на частната ошфорка за порочен, нищожен и неистински.
Забавянето от страна на Кмета ще считаме за бягство от отговорност и съучастие в порочната схема за унищожение и безстопанственост на общинска собственост – Културния дом, който може да бъде една от емблемите на града.
Общинският съвет трябва незабавно да отмени своето решение №71/22.12.2012 г. за събарянето на Културния дом, както и да замрази промяната за отреждане на терена, върху който е изградена в груб строеж сградата, отреден за “Културен дом и изложбена зала” в застроителния план на Велинград.
За Инициативен комитет “Културен дом Велинград”:
Л. Атанасов - председател
Н. Малчева - секретар

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай